Функції державної гарантії як засобу забезпечення виконання господарських забов’язань

Автор: А. Старовойтов, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

Одним із засобів забезпечення цивільних і господарських зобов’язань, передбачених Цивільним (далі – ЦК) і господарським ( далі – ГК) України , в силу ч.2 ст. 199 ГК України, в господарському обігу може застосовуватися державна гарантія як специфічний і такий, що має певний набір індивідуальних ознак та властивостей, засіб забезпечення виконання господарських зобов’язань. Разом із тим комплексні дослідження даного інституту в Україні відсутні; є поодинокі праці науковців, присвячені лише деяким проблемним моментам, пов’язаним із державними гарантіями – І. Пучковської, В. Добровольської, О. Подцерковного , Р. Майданиика та інших учених.

Необхідність розвитку засобів стимулювання інвестицій в економіку держави роблять дослідження різноманітних питань, пов’язаних із вказаним засобом забезпечення виконання зобов’язання, актуальними з теоретичної та практичної точки зору.

Метою цієї статті є дослідження та характеристика функцій державної гарантії як одного із засобів забезпечення виконання господарських зобов’язань.

Захист від недобросовісної конкуренції

Автор: М. Чевердак, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

Особливим видом порушення конкурентного законодавства є недобросовісна конкуренція. До неї відносять будь-які дії в конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

3 переходом до ринкової економіки учасники господарської діяльності дедалі частіше почали стикатися з новою формою боротьби між суб’єктами господарювання - недобросовісною конкуренцію, яка немов іржа почала руйнувати i так не до кінця та доволі хиткі основні засади та принципи здійснення господарської діяльності в Україні.

Законодавство про недобросовісну конкуренцію насамперед, ґрунтується на конституційні забороні недобросовісної конкуренції та конституційному обов'язку держави захищати конкуренцію в підприємницькій діяльності (ч. З ст.42 Конституції України). Ця заборона заснована на принципі свободи конкуренції в підприємницькій діяльності, що сформована у ч.1 ст.42 Конституції України; кожен має право на підприємницьку діяльність, що не заборонена законом. Саме ж поняття «недобросовісна конкуренція» визначене у ст.1 Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» як будь-які дії в конкуренції що суперечать правилам, торговим чи іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Недобросовісна конкуренція в господарському праві

Автор: В. Дячук, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

На сучасному етапі економічної та правової реформ одним із найголовніших чинників ринкових перетворень є розвиток конкурентного середовища, захист якого гарантований Конституцією України та забезпечений значним масивом господарсько-правових нормативних актів. Однак наявність широкої нормативної бази сама по собі не свідчить про те, що в Україні дійсно створений та функціонує ефективний правовий механізм, який забезпечує поєднання ринкової конкуренції з недопущенням порушення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання, а також інтересів суспільства та держави. Слабкість та недосконалість заходів юридичної відповідальності значно знижують дієвість правових норм, спрямованих на захист конкуренції. Тому одним з актуальних напрямів господарсько-правових досліджень стає концептуальна характеристика юридичної відповідальності за порушення законодавства про захист конкуренції. Це наукове завдання має кардинальний характер, оскільки потребує системного дослідження широкого кола фундаментальних питань: правового аналізу конкурентних відносин, які є об’єктом правового захисту, особливостей їх структури; визначення поняття та класифікації анти конкурентних правопорушень; систематизації та вдосконалення заходів юридичної відповідальності за анти конкурентні правопорушення.

Способы защиты прав субъектов хозяйствования

Автор: В. Шадрин, Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко.

Одним из необходимых условий успешного функционирования всех элементов рыночной системы в Украине является законность и дисциплина субъектов хозяйствования. Функционирование рыночных отношений предусмотрено осуществлением равных возможностей субъектов предпринимательской деятельности.

Обеспечение правового порядка хозяйственного порядка предполагает не только признание за субъектами хозяйствования определенных прав, но и обеспечение их надежной правовой защиты и охраны. В него включаются меры, как правого, так и экономического, политического, организационного и иного характера, направленных на создание необходимых условий для осуществления субъективных прав. Защите прав в целом и защите прав субъектов хозяйствования удаляется много внимания в законодательстве и практической деятельности. Это объясняется сменой самой системы экономики на рынке, развитием свободы предпринимательства и демократических средств защиты и обеспечения прав хозяйствующих субъектов, которые являются условиями построения, функционирования и развития правового государства. [5, c. 49]

Основные положения закреплены, прежде всего, в Хозяйственном кодексе Украины (они сосредоточены преимущественно в разделе 5 «Ответственность за правонарушение в сфере хозяйствования»). В других разделах находятся другие правовые нормы, предназначенные для защиты нарушенных прав в отдельных сферах хозяйствования. Значительная часть охранительных норм сосредоточена в специальных законах, регулирующую хозяйственную деятельность. Более того в некоторых законах сосредоточены специальные разделы, содержащие охранительные нормы. Например, в Законе Украины «О защите экономической конкуренции» от 11.01.2001 г., выделен специальный раздел 8 «О защите экономической конкуренции».

Банкротство в хозяйственной деятельности

Автор: К. Яровой, Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко.

Банкротство – комплексный феномен, возникающий на перекрестке экономических и юридических факторов, а именно тогда, когда экономическая неэффективность хозяйствующих единиц становится наглядной в соответствующем правовой среде. Оно характеризует неспособность предприятия (организации) удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров, работ, услуг, а также обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

Закон Украины «О банкротстве» под банкротством понимает связанную с нехваткой активов в ликвидной форме неспособность юридического лица субъекта предпринимательской деятельности удовлетворить в установленный для этого срок предъявленные к нему со стороны кредиторов требования и выполнить обязательства перед бюджетом.

Украина на протяжении последних нескольких лет осуществляет переход от планово-распределительной, командно-административной экономики к обществу со свободным рынком. Всякое предприятие, осуществляющее коммерческую деятельность, вступает в отношения с налоговыми органами, банками, другими предприятиями. В процессе этих отношений у предприятия возникают обязательства, которые могут привести к тому, что предприятие станет должником. [5]

Организация и обеспечение прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере охраны окружающей природной среды

Автор: А. Корнюшкин, Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко.

Конституцией Украины гарантируется право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение вреда причиненного правонарушением. Также в соответствии со ст.ст. 3, 27 КУ, человек, его жизнь и здоровье является наивысшей социальной ценностью в нашем государстве и он имеет право жить в экологически чистой природной бреде [1, с. 3].

Обеспечение эффективного надзора за соблюдением природоохранительного законодательства зависят от организации работы в этом направлении, направленности усилий между горрайонными прокурорами на исполнение возложенных на них задач, применение эффективных методов в отношении прекращения выявленных правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

Вся деятельность прокуратур носит предупредительный характер. Своевременное выявление и пресечение ими экологических проступков нередко предупреждает перерастание их в преступление. Поэтому уровень предупредительной работы зависит во многом от того, насколько профессионально прокурорские работники выполняют свои служебные обязанности [5, с. 114].

Проблема охраны водных ресурсов реки Северский Донец и организационные пути её решения

Автор: А. Чернышов, Луганский государственный университет внутренних дел им. Э.А. Дидоренко.

Гидросфера – важнейший элемент биосферы. Она объединяет все воды земного шара, включая океаны, моря и поверхностные воды суши. В более широком смысле к гидросфере относят подземные воды, лед и снег Арктики и Антарктиды, а также атмосферную воду и воду, содержащуюся в живых организмах.

Вода обеспечивает существование живых организмов на Земле и развитие процессов их жизнедеятельности. Она входит в состав клеток и тканей любого животного и растения. Климат и погода на Земле во многом зависят и определяются наличием водных пространств и содержанием водяного пара в атмосфере. В деятельности человека вода находит самое широкое применение. Вода -это материал, используемый в промышленности и входящий в состав различных видов продукции и технологических процессов, выступает в роли теплоносителя, служит для целей обогрева. Водный фактор является определяющим в развитии и размещении ряда промышленных производств. К водоемким отраслям, ориентирующимся на крупные источники водоснабжения, относятся многие производства химической и нефтехимической промышленности, где вода служит не только вспомогательным материалом, но и одним из важных видов сырья, а также электроэнергетика, черная и цветная металлургия, некоторые отрасли лесной, легкой и пищевой промышленности. Широко используется вода в строительстве и промышленности строительных материалов. Сельскохозяйственная деятельность человека связана с потреблением огромного количества воды, прежде всего на орошаемое земледелие. [1]

Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів України

Автор: Д. Зінченко, Луганський державний університет внутрішніх справ імени Е.О. Дідоренка.

Українські землі історично належали до складу різних держав, тому склалися значні регіональні відмінності в ході становлення правового регулювання використання лісів і відповідно ведення лісового господарства.

Лісами планети на сьогодні накопичено 82% всієї фітомаси Землі, або біля 1960 млрд. т. Кожного року в усьому світі заготовлюється 2,5 млрд. м? деревини. На ліси припадає до 40% усього кисню, що виділяють рослини [4, c. 61]. Усе це свідчить про глобальне значення лісів як для підтримання життєдіяльності біосфери, її функціонування, так і для всіх форм та проявів діяльності людини.

Актуальність даного питання виражається в неефективності організації ведення лісового господарства, поєднання функцій державного управління і контролю у сфері використання, охорони, захисту лісового фонду і відтворення лісів.

Проблема незаконного видобутку вугілля

Автор: О. Слободян, Луганський державний університет внутрішніх справ імени Е.О. Дідоренка.

Сьогодні в екологічній літературі питанням незаконного видобутку вугілля приділено занадто мало уваги.

Підвищена криміногенність і наявність значного тіньового сегмента у вугільній галузі зумовлені значним бюджетним фінансуванням і комерціалізацією збуту продукції. Незважаючи на масштабну збитковість підприємств вугільної галузі, вона продовжує залишатися найбільш криміналізованою галуззю паливно-енергетичного комплексу, формуючи доходи численних посередників і окремих посадових осіб за рахунок своєї збитковості. Вугільна промисловість України виступає об’єктом підвищеного інтересу організованих злочинних угруповань: кримінал існує там, де є реальна можливість отримати прибуток при мінімальних витратах.

Проблема використання генетично модифікованих організмів сьогодні

Автор: В. Губанов, Луганський державний університет внутрішніх справ імени Е.О. Дідоренка.

Розвиток генно-інженерних технологій одне з найважливіших досягнень молекулярної біології і молекулярної генетики. Ці технології знайшли постійну «прописку» у фундаментальній науці, де трансгенні організми активно використовуються при вирішенні найширшого спектра загальнобіологічних проблем. Технології з використанням рекомбінантних ДНК можуть у перспективі зіграти важливу роль при генотерапіі спадкових захворювань, створення лікарських препаратів нового покоління, виробництві фармакологічних та косметичних засобів і отриманні технічної сировини. Особлива роль відводиться генетично модифікованим (ГМ) мікроорганізмам і ізольованим клітинам або органам, наприклад, лікарських рослин, що культивуються в замкнутих біотехнологічних системах і є суперпродуцентами речовин, що володіють цінними споживчими властивостями. Як правило, в цьому випадку мова йде про вироблени генетично модифікованими організмами (ГМО) хімічно чистих сполук, використання яких, у порівнянні з продуктами харчування, отриманими з ГМО або ті, що містять компоненти ГМО, не пов'язане з біологічними ризиками, а їх виробництво є екологічно чистим [1].

Про поліпшення питного водопостачання та охорони вод в Україні

Автор: Д. Тіванов, Луганський державний університет внутрішніх справ імени Е.О. Дідоренка.

Вода – основа життя, вона відіграє виняткову роль у процесах обміну речовин, без яких життя не можливе. Загальні запаси води на земній кулі становлять близько 1390 млн куб. км, з них 96,4% – води морські. Водночас, спеціалісти вважають, що води, придатної для споживання, на планеті існує близько 2% від загальної кількості, зокрема, 80% становить вода, що знаходиться у льодовому покриві Землі, а питна вода озер, струмків і річок становить менше 0,001% загального водозапасу планети. За словами Генсека ООН Пан Гі Муна використання водних джерел нині вже перебуває на небезпечній межі, а економічна спрага ще зростатиме.

Охорона водних об'єктів за ступенем гостроти проблеми – є найбільш напруженою. Не врахування особливості формування водних ресурсів, їх двоєдиної ролі як елемента середовища і відновлюваного ресурсу в процесі підготовки та реалізації управлінських рішень, відсутність досконалого контролю, а також правовий нігілізм населення та варварське ставлення до водних об'єктів, призводить до катастрофічного їх стану, що загрожує існуванню всього живого.

Щодо питання удосконалення системи відповідності у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів

Автор: М. Фурса, Луганський державний університет внутрішніх справ імени Е.О. Дідоренка.

Охорона, захист, використання та відтворення лісів як одного з природних ресурсів є обов’язком держави. Україна наголошує на державному обов’язку щодо захисту екологічної безпеки. У ст. 13 і 14 Конституції України підкреслено, що головним національним скарбом є земля, яка перебуває під особливою охороною держави, а природні ресурси у межах території України є об’єктом власності українського народу. Також у статті 16 йде мова про те що, забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України є обов’язком держави [1].

На шляху міжнародних інтеграційних процесів, становлення та удосконалення правових норм, що регулюють відносини у сфері використання природних ресурсів в Україні має відбуватися з урахуванням вимог права Європейського союзу (ЄС). Це передбачає його реформування правової системи України та приведення її у відповідність до європейських стандартів.

Проблеми та перспективи участі громадськості в охороні тваринного світу

Автор: О. Шайгородський, Луганський державний університет внутрішніх справ імени Е.О. Дідоренка.

Охорона навколишнього світу – важливе завдання будь-якої сучасної держави. Це пов'язано насамперед з тим, що тваринний світ, як зазначено в преамбулі Закону України «Про тваринний світ» [1], є одним із компонентів навколишнього світу, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення та виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для отримання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей. Зазначений перелік сфер та напрямів використання об'єктів тваринного світу доводить необхідність побудови досконалого, а головне ефективного механізму охорони тваринного світу.

Зазначена теза повністю підтримується і вченими-правознавцями, які протягом останніх років підготовили чимало доробок, присвячених питанням правової охорони навколишнього природного середовища. У цьому напрямку працювали та продовжують працювати Л.Коваленко, В.Книш, К.Кузнєцов, В.Матвейчук, В.Мишко, В.Петров та ін. Проте у своїх роботах вони переважно не торкаються питання участі громадськості в охороні тваринного світу, що, як наслідок, не дозволяє сформувати багатовекторну концепцію охорони навколишнього природного середовища взагалі та тваринного світу зокрема.

До питання про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення

Автор: В. Денісов, Луганський державний університет внутрішніх справ імени Е.О. Дідоренка.

Проголошення у Конституції України людини, її життя і здоров'я найвищою соціальною цінністю, права кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля, обов'язку держави щодо забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України створює першооснову для формування в Україні належного екологічного правопорядку та зумовлює необхідність пошуку нових і вдосконалення існуючих засобів та інструментів для його досягнення.

На сьогоднішній день в Україні спостерігається складна екологічна ситуація саме тому досягнення належного екологічного порядку надзвичайно важливе завдання для українського суспільства. На подолання екологічної кризи в країні, забезпечення екологічних прав громадян та створення відповідних засад сталого розвитку держави спрямовані основні напрями державної політики України в сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджені постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року. Одним з найважливіших засобів реалізації державної політики в цій сфері є створення дієвої та ефективної нормативно-правової бази, спроможної забезпечити функціонування екологічного правопорядку. Екологічний правопорядок не може існувати без налагодженої системи юридичної відповідальності. Для створення надійних засад охорони довкілля необхідне існування всіх видів юридичної відповідальності та особливо важливе місце в цій сфері посідає адміністративна відповідальність, головним призначенням якої є попередження та недопущення заподіяння значної шкоди охоронюваним законом цінностям, в тому числі навколишньому природному середовищу та здоров'ю людини. Переваги цього виду юридичної відповідальності проявляються також в оперативності реагування на правопорушення, що особливо важливо в сфері охорони довкілля.

Деякі аспекти проблем правового регулювання земельних відносин, та їх передумови

Автор: Р. Кибенко, Луганський державний університет внутрішніх справ імени Е.О. Дідоренка.

В ст. 13 Конституції України встановлено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності українського народу.Відповідно до статті 14 земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави [1, с. 6].

За останні роки в Україні відбулися суттєві зміни в формах власності на землю. Збільшення кількості земельних власників потребує зміни механізму регулювання земельних відносин, в першу чергу в зв’язку з загостренням питань використання і охорони земельних ресурсів. В зв’язку з цим проблема державного управління земельними ресурсами стає все більш актуальною.

Земельна реформа в Україні триває вже двадцятий рік (з 1990 року), але цей досить тривалий період реформування так і не став запорукою формування сталого землекористування, а поточний стан земельних відносин можна вважати кризовим і таким, що стримує розвиток продуктивних сил.

Окремі аспекти юридичної відповідальності за правопорушення у сфері користування земельними ресурсами

Автор: Я. Рожкевич, Луганський державний університет внутрішніх справ імени Е.О. Дідоренка.

Актуальність теми, вбачається в тому, що в відповідальність за екологічні правопорушення є особливим видом юридичної відповідальності, тому що відповідальність за ці правопорушення виражається в інших видах юридичної відповідальності.

Окремим аспектам з цього питання присвячені праці В.І. Андрейцева, Т.С. Дмитренка, Н.Д., Каракаша, О.О. Погрібного, Ю.С. Шемшученка, В.В. Янчука, але практично відсутні комплексні наукові (як теоретичні, так і прикладні) дослідження проблем раціонального використання та охорони земель, які б ґрунтувалися на новітньому законодавстві.

Проблеми охорони земель в Україні

Автор: А. Скнаріна, Луганський державний університет внутрішніх справ імени Е.О. Дідоренка.

Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого періоду часу через нехтування об'єктивними законами розвитку і відтворення природно-ресурсного комплексу України. Відбувалися структурні деформації народного господарства, за яких перевага надавалася розвитку в Україні сировинно-видобувним, найбільш екологічно небезпечним галузям промисловості. Економіці України притаманна висока питома вага ресурсномістких та енергоємних технологій, впровадження та нарощування яких здійснювалося найбільш "дешевим" способом. Це було можливим за відсутності ефективно діючих правових, адміністративних та економічних механізмів природокористування та без урахування вимог охорони довкілля. Ці чинники призвели до значної деградації довкілля України, надмірного забруднення земель, нагромадження у дуже великих кількостях шкідливих, у тому числі високотоксичних, відходів виробництва.

Проблеми атмосферного повітря в Луганській області

Автор: Д. Лазаревич, Луганський державний університет внутрішніх справ імени Е.О. Дідоренка.

Луганщина – один з найбільш несприятливих за екологічних умов регіонів України. На території області розташовано біля 1500 підприємств та установ вугільної, металургійної, машинобудівної, хімічної, нафтохімічної енергетичної промисловостей. Хоча їх частка у загальній кількості підприємств, що мають вплив на повітряний басейн порівняно незначна (11%), ними викидається близько 80% обсягу забруднюючих речовин [4, с. 2].

Для Луганської області, як промислово розвиненого регіону України, характерною є проблема забруднення атмосферного повітря. Концентрація великих підприємств видобувної, металургійної, машинобудівної і переробної промисловості в нашій області призвела до того, що проблема охорони повітряного басейну стає одним з головних чинників, що впливає на стан здоров'я та життєдіяльність населення.

Проблема охраны атмосферного воздуха от загрязнения: организационные пути ее решения

Автор: Р. Гривин, Луганський государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко.

Атмосферный воздух – один из основных жизненно важных елементов окружающей естественной среды. В естественном состоянии состоит из смеси газов: это преимущественно азот (свыше 78%) и кислород (около 20%), а также аргон, углекислый газ, водород, гелий, неон, озон, пыль, водяные пары и некоторые другие вещества. Атмосферный воздух является необходимой физическим и биологическим условием существования человека и источником жизни на Земле, от его качества зависит здоровье человека. Атмосферный воздух также имеет важное экономическое значение.

Правовая охрана атмосферного воздуха в Украине обеспечивается законами Украины «Об охране атмосферного воздуха» и «Об охране окружающей естественной среды», а также другими актами национального законодательства. Предметом атмосфероохранного законодательства является регуляция соответствующих отношений с целью сохранения, улучшения и воссоздания состояния атмосферного воздуха, отвлечения и снижения вредного химического, физического, биологического и другого влияния, на атмосферный воздух, обеспечение рационального использования атмосферного воздуха для производственных потребностей, укрепления порядка и законности, в этой сфере (ст. 1 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха»).

Некоторые аспекты проблемы браконьерства в Украине

Автор: А. Ярошенко, Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко.

Защита животных – это одна из важнейших задач всей мировой общественности в XXI столетии, для решения которой разрабатываются и принимаются соответствующие нормативно правовые акты создаются общественные организации, фонды. Что и говорить, природа – наша мать, человек часть природы и защищать её – священный долг любого. Но эти красивые слова и лозунги, к сожалению, давно остались лишь в старых книгах и уставах общественных организаций по защите окружающей природной среды. В конце XX начало XXI ст. значительно увеличилось антропогенное воздействие на окружающую природную среду, компонентом которой является животный мир.

Процесс эволюции человека (homo sapiens) во многом связан именно с охотой на животных, которых он убивал, чтобы прокормиться, укрепить свое жилище, сшить одежду, защитить себя от нападения. Следует отметить, что первый этап взаимодействия человека и окружающей природной среды характеризуется сбалансированным развитием. Но хотя потребность в убийстве диких животных ради пропитания со временем отпала, то охота как развлечение стала сегодня массовым фактором. Все изменилось с появлением мощного, скорострельного и, что самое главное, общедоступного огнестрельного оружия. Тенденция к чрезмерному охотничьему промыслу началась еще в середине XIX века и на сегодняшний день достигла поистине массовых масштабов.

Правове забезпечення національної безпеки країни в контексті розвитку високих технологій

Автор: В. Омельяненко, Сумський державний університет.

Зовнішня політика та національна безпека сьогодні розглядається в контексті розвитку високих технологій – внесок інтелектуального капіталу в приріст ВВП промислово розвинених країн становить від 75 до 95%, а вартість технологій – 60% світового валового продукту. Більшість дослідників відзначають, що високотехнологічний прорив наприкінці ХХ ст. призвів до значних соціальних змін у суспільстві, однією з яких є поява нового виду інноваційних правовідносин – у сфері високих технологій, розвиток яких формує передумови для здійснення правопорушень у цій області як всередині країни, так і на міжнародному рівні, обумовлених специфікою області та недосконалістю вітчизняного законодавства в даній сфері правовідносин [5].

Економіко-правові аспекти високих технологій досліджені в працях вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як Варшавський О., Козирьов А., Марченко О., Орлюк О., Селіванов В., Синєокий О., Федулова Л., Шевчук Р., Юрченко О., проте в контексті побудови національної інноваційної системи та відсутності системних досліджень ця сфера залишаться досить актуальною.

Анализ влияния олимпийских игр на развитие принимающей страны

Автор: В. Матросова, Ростовский государственный строительный университет.

Олимпийские игры – крупнейшие международные соревнования, право проведение, которых является престижным и почетным. Города-кандидаты ведут соревновательную борьбу за победу, стараясь, подать наиболее выгодную заявку. На этапе ее создания затруднительно раскрыть проблемы, которые могут возникнут после проведения игр.

Итоги проведения Олимпийских Игр демонстрируют нам двойственный эффект. В одном случае вложения окупаются в короткий период времени и дают толчок развитию региона, в другом случае – диаметрально-противоположный. Эта проблема на сегодняшний день является наиболее актуальной для России в условиях подготовки к предстоящим XXII Зимним Олимпийским играм в городе Сочи.

Олимпийские игры, прежде всего, надо рассматривать как комплексное влияния на следующие факторы: экономические, социальные, экологические. В стратегии социально экономического развития Краснодарского края до 2020 года отображены следующие пункты: повышение конкурентоспособности горноклиматического курорта города Сочи за счет приведения в соответствие транспортной и инженерной инфраструктур, повышения качества работы обслуживающего персонала; развитие современной туристической отрасли. Все это позволит увеличить доходы региона от туризма и создать новые рабочие места для жителей края.

О нематериальных убытках в российском праве

Автор: Е. Гаврилов, Юридический институт Сибирского федерального университета.

Категория убытков является традиционной для российского права. В большинстве случаев под убытками понимают всякий имущественный вред в его денежном выражении; денежную оценку имущественных потерь (вреда); отрицательные последствия, которые наступили в имущественной сфере потерпевшего [1]. Соответственно, убытки имеют материальную природу.

Целью настоящей работы является поиск ответа на вопрос: «Могут ли убытки быть нематериальными?». Для ответа на поставленный вопрос остановимся на доктрине российского права и судебной практике, охарактеризуем существующие подходы арбитражных судов и отечественных учёных к пониманию нематериальных убытков, после чего выскажем свои критические замечания относительно исследуемой правовой категории.

Деякі аспекти удосконалення застосування адміністративно-господарських штрафів на правопорушника

Автор: В. Денисов, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

Господарська діяльність повинна здійснюватися суб’єктами господарювання за правилами, які встановлені законодавством. У випадках недотримання цих правил до правопорушників застосовуються адміністративно-господарські санкції, загальні положення стосовно яких закріплені в главі 27 ГК України. З одного боку, такі санкції є новелою цього Кодексу, а з іншого боку – вони існували і до його прийняття. Разом із тим, адміністративно-господарські санкції не були зведені в єдиний інструмент державного впливу на економіку, не були встановлені їх основні види, а також єдиний порядок та умови застосування [1, c. 264]. Один із видів адміністративно-господарських санкцій є адміністративно-господарський штраф. Треба зазначити, що останнім часом висуваються певні пропозиції та проводяться спеціальні наукові дослідження щодо його удосконалення, ефективності, сутності та особливостей.

Проблематикою адміністративно-господарських санкцій займались такі науковці як: В. Щербіна, О Подцерковний, А. Папаика, Е. Белінский, В. Коростей, Н. Шевченко, Т. Грень та інші, однак вони не дійшли до спільного вирішення проблеми застосування штрафних санкцій на правопорушників в сфері господарювання.

Сучасний стан та тенденції розвитку українських екологічних організацій

Автор: О. Дороніна, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка on 31.05.2011 09:51.

У новому тисячолітті в Україні, як і в усьому світі, проблеми, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища залишаються невирішеними і перейшли в категорію глобальних проблем людства, потребують негайного вирішення. На жаль, заходи, котрі проводяться світовою спільнотою загалом та природоохоронними організаціями зокрема не дають значних позитивних результатів у цій сфері. Головною причиною невдач, на мій погляд, є економічна незацікавленість урядів багатьох держав та крупних підприємців у проведенні прозорої екологічної політики та діяльності, хоча деякі фундаментальні кроки в цьому напрямку були зроблені (наприклад, підписання Кіотського протоколу), що є доказом визнання існуючих екологічних проблем, котрі ставлять під загрозу нормальне функціонування природи і як наслідок, існування людства на Землі.

Актуальність статті полягає в тому, що у зв’язку з переосмисленням ролі діяльності людини на природне середовище, поступовим переходом на європейські стандарти природоохоронного законодавства діяльність українських екологічних організацій слід розглянути в контексті сьогодення з урахуванням сучасних тенденцій.

Правове регулювання користування надрами пов’язаних з рекреаційною діяльністю

Автор: Ю. Шиляка, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка on 19.05.2011 17:35.

Нинішню екологічну ситуацію в Україні, що пов’язана з використанням надр, можна охарактеризувати як кризову. Серед причин незадовільного стану законодавства про надра слід вказати нехтування об’єктивними факторами розвитку суспільних відносин у цій галузі, коли користування надрами ототожнюють з видобуванням корисних копалин [3, c. 76]. На сьогодні в надрах України виявлено понад 200 видів корисних копалин, за якими відкрито майже 20 000 родовищ і проявлень, з яких 7667 родовищ 94 видів сировини мають промислове значення і враховуються Державним балансом запасів. Значення надр у житті суспільства неоціненне. Крім добування корисних копалин (при цьому надра виконують роль основного засобу виробництва) надра можуть використовуватись і як операційно-просторовий базис діяльності людей, регламентується ст.14 Кодексу України про надра (далі - КУпН), - будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; створення геологічних територій і об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення; зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів; захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва; скидання стічних вод [2, c. 71].

Проблеми користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобутком корисних копалин, в юридичній літературі детально практично не досліджувались. В окремих працях цей вид надрокористування розглядається в загальних рисах, схематично або фрагментарно. Між тим поданий вид користування становить складне правове явище: має багато різновидів, широке коло надрокористувачів і передбачає необхідність існування системи специфічних правових норм, які нині розосереджені у розрізнених законодавчих та підзаконних актах.

Метою цієї статті є дослідження правовідносин, що виникають під час користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобутком корисних копалин; формування відповідних пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства про надра.

Лісова політика України

Автор: О. Пащенко, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка on 16.05.2011 10:46.

Актуальність теми. Ліс – величезне національне багатство. Він відіграє значну господарську, економічну й екологічну роль. Екологічна функція лісів полягає в тому, що вони є джерелом поліпшення клімату, захищають ґрунти від вітрової і водної ерозії, є місцем перебування звірів і птахів, використовується в рекреаційних, естетичних та культурно-оздоровчих цілях. З економічної сторони ліс є основним джерелом деревини, технічної, лікарської сировини, що використовується для різних галузей господарства. Ліс – основа паперової, меблевої та інших галузей промисловості.

З отриманням незалежності в Україні формується державна політика розвитку економіки, в якій управління лісовим господарством займає щільне місце. Розроблялися та приймалися законодавчо-нормативні акти, працювала міжвідомча аналітично-консультативна рада, яка робила свої висновки про стан лісового господарювання. Незважаючи на значні зусилля діячів лісового господарства, державних діячів та депутатів Верховної Ради України, стагнація лісового господарства продовжується [4, с. 73].

Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України

Автор: Р. Кравченко, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка on 16.05.2011 09:47.

Становлення України як незалежної держави зумовило реформу правової системи, стрімке вдосконалення законодавства, що регулює відносини в усіх сферах суспільного життя. Значною мірою процес реформування торкнувся й адміністративного права як фундаментальної галузі публічного права. Науковцями почали розроблятися і втілюватися в життя нові теоретичні підходи та положення, а законодавці почали формувати нові правові норми, що відповідають потребам суспільного розвитку.

За таких умов помітно зростає важливість оперативного реагування на факти екологічних правопорушень та притягнення винних до відповідальності. Серед різновидів юридичної відповідальності чільне місце займає адміністративна відповідальність. Актуальність застосування останньої визначається й тим, що суб'єктами порушень екологічного законодавства досить часто є юридичні особи.

Проблема забруднення водних ресурсів як наслідок духовної кризи людства

Автор: Д. Малиновський, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка on 16.05.2011 09:39.

Протягом багатьох років людина будучи по своїй суті істотою жадібною і не здатною до самообмеження нещадно черпала і використовувала водні ресурси для задоволення власних потреб, не думаючи при цьому про ймовірні наслідки. Але всьому існує межа. Нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвиток суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб упродовж останніх 100 років призвели до глобальної екологічної кризи. За прогнозами експертів ООН, «якщо людство витрачатиме воду такими самими прискорюваними темпами, як і до цього часу, то до 2100 р. запаси прісної води остаточно вичерпаються» [2, с. 16]. З огляду на це постає необхідність створення загальнолюдської стратегії, що охоплюватиме буквально всі грані життєдіяльності людей і «сприятиме формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення, а також більш ефективному, науково обгрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання» [1].

Отже метою даної роботи є виявлення основних факторів, які впливають на забруднення навколишнього природного середовища, виявлення головних причин надмірного забруднення водних ресурсів і пошук оптимальних шляхів вирішення цієї проблеми. Дослідженню цієї теми присвятили свої роботи В.М. Лопатін, Н.В. Ільницька, Ю.С. Шемшученко, В.В. Петров, К.М. Петров, В.С. Крисаченко, але у зв’язку з розвитком і розповсюдженням новітніх технологій виникає необхідність вивчення головних факторів забруднення і способів їх обмеження саме з точки зору сучасності.

Необхідність негайного порятунку навколишнього природного середовища сумнівів не викликає, але для цього потрібно розібратися з першопричинами розвитку екологічної кризи. Найголовнішими з них є:

- техногенна – наявність конфлікту між техносферою та біосферою;

- духовна – занепад людської моралі.

Особенности органического земледелия в современных условиях

Автор: Д. Малафеева, Воронежский государственный технический университет on 28.04.2011 17:20.

Переход к передовым, прогрессивным ресурсо- и природосберегающим видам техники и технологии, совершенствование организации, размещения, специализации и концентрации агропромышленного производства позволяет сформировать качественно новый, экологобезопасный материально-технический базис, гарантирующий высокий уровень ресурсо-экологической безопасности страны.

Особую актуальность приобретает проблема экологобезопасного использования земель в последние годы, поскольку нерациональное использование земель сельскохозяйственного назначения привело к снижению плодородия почв, распространению эрозионных процессов, увеличению площадей загрязненных и деградированных земель. Это требует разработки, обоснования и внедрения мероприятий по обеспечению эффективного и безопасного их использования.

Важное значение для повышения эффективности использования земель в сельском хозяйстве с учетом экологического фактора, а также недостаточность исследований этой проблемы определяют актуальность данной темы.

Проблемы законодательного регулирования экологического аудита

Автор: В. Курилов, Тернопольский национальный экономический университет on 28.04.2011 17:14.

Экологический аудит начали применять в экономически развитых странах в 70-е гг. XX в. Его широкое распространение было связано с повышением требований природоохранного законодательства, невыполнение которых могло стать причиной значительных финансовых санкций для производственных структур и связанных с ними кредитных и страховых организаций. Поэтому возникновение экологического аудита объяснялось необходимостью защиты интересов предприятий. В середине 80-х гг. Международная торговая палата применила экологический аудит в качестве метода внутреннего административного управления для усиления контроля за производственной практикой и оценкой соответствия стратегии деятельности компаний нормам экологического законодательства. К началу 90-х гг. большинство коммерческих банков экономически развитых стран стали использовать экологический аудит с целью предупреждения невыплат по займам в связи с деятельностью лиц, которые их получают, в области окружающей среды.

Экологическая сертификация как одно из направлений экологического маркетинга

Автор: В. Алдонина, Тихоокеанский государственный университет on 28.04.2011 17:00.

Рост основных макроэкономических показателей нашей страны свидетельствует о признаках преодоления последствий экономического кризиса. В последние годы разрабатываются пути обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, модели и соответствующая им нормативно-правовая база. Стратегия обеспечения гармонизации жизнедеятельности общества и окружающей среды предусматривает совершенствование системы сертификации. В связи с этим изучение сущности сертификации как направления экологического маркетинга является весьма актуальным.

Прежде всего, следует отметить, что экологический маркетинг – это функция управления, которая организует и направляет деятельность предприятий, связанную с оценкой и превращением запросов потребителей в экологически ориентированный спрос на товары и услуги, способствующие сохранению качественного и количественного уровня основных экосистем, удовлетворяющих потребности как отдельных лиц, так и общества в целом.

Еколого-правові аспекти міжнародного трансферу технологій

Автор: В. Омельяненко, Сумський державний університет on 19.04.2011 06:25.

Процеси міжнародного трансферу технологій відкривають для країн нові можливості інноваційного розвитку, проте вони також містять в собі і потенційні ризики та загрози, зокрема й екологічного характеру. В умовах України це набуває особливого значення через наявність значних екологічних проблем та інституційних недоліків в законодавстві з регулювання трансферу. Відтак метою даної роботи є аналіз існуючого стану еколого-правового регулювання міжнародного трансферу технологій в Україні та розробка пропозицій щодо усунення недоліків в законодавчому регулюванні.

Досвід останніх десятиріч свідчить, що екологічні ризики стали розглядатися досить ретельно у зв'язку з усвідомленням високої вартості природних ресурсів та природокористування. Вони можуть бути пов'язані як з ймовірністю порушення, так і з недоліками законодавства, з ймовірністю аварій, які пов'язані із інноваційними проектами. Потенційні негативні наслідки трансферу технологій призвели до розробки в 1975-1985 р. в рамках ООН Міжнародного кодексу поведінки в області передачі технологій [2].

Правовий механізм охорони земель в Луганській області

Автор: С. Синєгубка, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка on 11.04.2011 19:01.

Земля, якщо вона безсовісно не пограбована, може знову і знову давати все необхідне для життя.

С. Юделл, американський еколог

Статтею 14 Конституції України встановлено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особлвою охороною держави. Правова охорона земель є важливою складовою частиною охорони навколишнього природного середовища, початком шляху до екологічної безпеки, яка має стати складовою частиною національної безпеки України.

Земельні ресурси, що виконують важливі економічні й екологічні функції, відіграють важливу роль у життєдіяльності людини. їх охороні, забезпеченні раціонального використання приділяється особлива увага в усіх державах світу. Не винятком із цього є Україна, земельний фонд якої складає 5,7% території Європи й знаходиться у край занедбаному стані [1, с. 74].

Найбільш гостро проблеми раціонального використання землі, створення екологічно стійких і високопродуктивних угідь знаходяться в умовах Луганської області. Високе сільськогосподарське освоєння земельного фонду, інтенсивна оранка земель з розчленованим рельєфом, забруднення грунтів промисловими викидами і відходами не правильне застосування агрохімікатів призвели до деградації ґрунтової родючості. Якісний стан родючих земель області можна оцінити як екологічно небезпечний [2, с. 99].

Правова охорона в галузі використання і охорони лісів

Автор: А. Акользіна, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка on 11.04.2011 18:51.

Луганська область знаходиться в степовій зоні. Рослинність в результаті діяльності людини зазнала великих змін. Велика частина території області розорана, лише на схилах ярів, в долинах рік і в заповідниках (Стрілецький степ, Провальський степ) збереглися ділянки цілинної степової рослинності. Тут поширені різнотравно-типчаково-ковильні степи. Зростає більше тисячі видів різноманітних рослин.

Лісів мало (біля 7% території області). Вони розміщені вздовж річок, на схилах долин, балок і ярів. Переважають ліси байрачного типу. Вони ростуть в балках і відзначаються істотною різноманітністю: серед них нараховується близько 50 порід дерев і кущів. Переважають такі породи – дуб, береза, ясен. Підлісок представлений жовтою акацією, кущами терену, бузини, шипшини. Ці види зустрічаються на узліссі та прогалинах[2, с.83].

Ліс – величезне національне багатство. Він відіграє значну господарську, економічну й екологічну роль. Екологічна функція лісів полягає в тому, що вони є джерелом поліпшення клімату, захищають ґрунти від вітрової і водної ерозії, є місцем перебування звірів і птахів, використовується в рекреаційних, естетичних та культурно-оздоровчих цілях. З економічної сторони ліс є основним джерелом деревини, технічної, лікарської сировини, що використовується для різних галузей господарства. Ліс – основа паперової, меблевої та інших галузей промисловості.

Правовое регулирование внедрения ГМО: проблемы и пути их решения

Автор: А. Дмитриева, Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля on 10.04.2011 18:14.

Быстрое развитие биотехнологий и расширения круга сфер, где их используют, приводит к тому, что законодательная база не успевает за данным прогрессом. Те мероприятия, которые принимает наше государство, как например, вступившие в силу в марте Критерии оценки рисков потенциального влияния генетически модифицированных организмов на окружающую природную среду, хотя и является позитивным моментом, но все же не решает все проблемы.

Целью данной работы является выявление основных проблем, которые существуют в регулирование данной сферы и предложить целесообразные, эффективные пути их разрешения.

Оценка реальности исполнения и применения императивных норм и принципов экологического законодательства

Автор: А. Луткова, ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», г. Екатеринбург on 21.03.2011 14:08.

Разница между словами

«потреблять» и «истреблять» -

не так уж велика!

Проблема утилизации бытовых отходов стара как мир. Кто-то из великих сказал: "Не от войн погибнет человечество, оно захлебнется в собственных отходах".

Сегодня природоохранная деятельность в России регулируется множеством несвязанных, порой и противоречащих друг другу законов и правил, а единая система государственного регулирования природоохранных отношений отсутствует. 27 мая 2010г. состоялось заседание Президиума Государственного Совета по охране окружающей среды, на котором Президент России Д.А. Медведев дал нелицеприятную оценку состояния защиты окружающей среды. По итогам заседания сформулирован ряд предложений, которые будут введены только с 2020 года. То есть, в течение ещё какого-то периода до введения таких норм (2020г.) бизнес может загрязнять среду, не опасаясь санкций. А когда нормы и санкции за их нарушение будут введены в действие, тогда последующее санкционирование за всякое загрязнение уже и так максимально загрязненной окружающей среды за весь прошедший период станет строгим. По логике, столь длительный период внедрения законодательных мер по решению острейших экологических проблем приведет к тому, что новые законодательные нормы просто "не успеют" за опережающим обострением ухудшения качества окружающей среды.

При анализе причин природоохранных проблем в государственном противодействии их возникновению обнаруживается множество "дыр в сетях" экологического законодательства, через которые причинители ущербов легко уходят от юридической ответственности за свои вредные действия.

Екологічний аудит як інструмент вирішення проблеми забруднення довкілля

Автор: О. Травіна, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля on 17.03.2011 10:38.

Екологічна ситуація у світі ставить нові завдання перед державою та підприємствами, які починають або вже функціонують на ринку. Зміна клімату, ослаблення озонового рівня, забруднення атмосфери та вод (морів та річок) важкими металами і хімічними сполуками, виснаження і забруднення поверхневих вод і ґрунту, скорочення площі лісів, зниження здатності природного середовища до самоочищення і самовідновлення, утворення збудників нових захворювань рослин, тварин і людини - це лише частина проблем, які потребують термінового вирішення та які треба враховувати при веденні бізнесу.

Экологические последствия закрытия шахт в г. Антрацит

Автор: И. Труш, Луганский государственный университет внутренних дел им. Э.А. Дидоренко on 21.02.2011 19:26.

Функционирование предприятий угольной промышленности, как правило, сопровождается многосторонним негативным воздействием на окружающую природную среду, масштабы которого непосредственно зависят от объема основного производства и в связи с возможным увеличением объемов добычи угля имеют тенденцию к дальнейшему росту.

Поэтому целью данной работы является выявление способов и методов уменьшения негативных экологический последствий от деятельности шахт, в частности от закрытия шахт.

Изучением данной проблемы занимались следующие ученые: В. Плющев, И. Козьков, А. Несмашная, К. Тахтар, Н. Андреева, П. Кравчук, О. Прохорова.

Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району

Автор: О. Синицький, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка on 03.02.2011 09:41.

Проблема утилізації побутових або промислових відходів на території Перевальського району, а також усієї країни в цілому є актуальною проблемою сьогодення і її розв'язання носить невідкладний характер, тому що ця проблема призводить до масового забруднення природного середовища, що спричиняє негативні наслідки не тільки для оточуючої нас природи, а також безпосередньо для людини, бо природа є невід’ємною складовою нашого життя і від її нормального стану залежить наше здоров’є і здоров’є наших дітей, а здоров’є – найголовніше у нашому житті.

Відповідальність за забруднення ґрунту за адміністративним законодавством України

Автор: Р. Кравченко, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка on 03.02.2011 09:16.

Становлення України як незалежної держави зумовило реформу правової системи, стрімке вдосконалення законодавства, що регулює відносини в усіх сферах суспільного життя. Значною мірою процес реформування торкнувся й адміністративного права як фундаментальної галузі публічного права. Науковцями почали розроблятися і втілюватися в життя нові теоретичні підходи та положення, а законодавці почали формувати нові правові норми, що відповідають потребам суспільного розвитку.

За таких умов помітно зростає важливість оперативного реагування на факти екологічних правопорушень та притягнення винних до відповідальності. Серед різновидів юридичної відповідальності чільне місце займає адміністративна відповідальність. Актуальність застосування останньої визначається й тим, що суб'єктами порушень екологічного законодавства досить часто є юридичні особи.

Щодо проблеми законодавчого регулювання гідронамивів ґрунту та його негативний вплив на навколишнє природне середовище

Автор: А. Дегтярьов, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка on 03.02.2011 09:10.

У наш час постійних змін та перетворень людство стало дуже активно використовувати природні ресурси. Як ми знаємо, природа нашої держави вражає своєю різноманітністю та багатомірністю, але останнім часом спостережуються все більше і більше результати завданої їй шкоди антропогенними чинниками. Нераціональне використання, забруднення шкідливими речовинами, знищення флори і фауни – все це причини екологічної кризи, яка стрімко набирає обертів в Україні. Екологічна проблема нашої держави має вирішуватись, по-перше, правовими способами шляхом вдосконалення діючого та прийняття нового законодавства.

Науково – технічний прогрес на сучасному етапі дозволяє нам, за допомогою новітніх приладів і машин, змінювати навколишнє природне середовище, вносити корективи в природні об’єкти. Яскравим прикладом такої діяльності є гідронамиви ґрунту. Гідронамив – це намивання ґрунту з дна водойм за допомогою земснарядів та іншої техніки. Ця процедура є законодавчо передбаченою статтею 86 Водного кодексу України, де вказується, що на земельних ділянках дна річок можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок) тощо. Але на практиці реальна ціль гідронамивів – це збільшення території земельної ділянки для забудови.

Особенности условий проявления кризиса в Украине

Автор: Ирина Постолова, студентка гр. 123 ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко on 13.12.2010 18:45.

Развитие кризиса в Украине отягощено целым рядом специфических условий, к числу которых следует отнести:

1. Полное отсутствие какой-либо стратегии развития страны, отсутствие реально определенных приоритетных отраслей, долгосрочных планов их развития.

2. Тотальное казнокрадство при всех режимах политической власти, полная безнаказанность расхитителей, рейдеров и захватчиков чужого имущества.

Типові схеми рейдерських атак в сучасному корпоративному праві

Автор: Руслан Панасенко, Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренко.

Ринкова економіка України у своєму поступальному розвитку стає дедалі привабливішою для вітчизняних та іноземних інвесторів. Але, разом з тим, недосконалість корпоративного законодавства гальмує цей процес. У сфері економічних, господарських та майнових відносин поширюються різного роду зловживання. Одним із таких проявів є протиправне поглинання або незаконне захоплення підприємств різної форми власності методами насильства, шантажу, підкупу та інших зловживань, що в правовій та економічній літературі отримало назву «рейдерство» [2]. Факт наявності цього явища беззаперечний, виникає ряд дискусій з приводу доцільності криміналізації даного явища, але в даній статті ми спробуємо розглянути лише типові схеми так званих «рейдерських атак».

Проблемы формирования экономической информации

Автор: Анастасия Быкадорова, Луганский национальный аграрный университет on 01.12.2010 07:40.

Постановка проблемы. Исследование информации как экономического ресурса, выявление ее роли и возможностей использования в экономике являются одними из наиболее актуальных, сложных проблем, стоящих перед экономической теорией. Информация и знания содержат в себе принципы повышения производительности, оптимального использования прочих ресурсов. Они становятся все более значимыми ресурсами в современной экономике, именно они представляют собой важность интеллектуальных усилий, без которых невозможен выход из финансового кризиса.

Государство в условиях мирового финансового кризиса

Автор: Ирина Рассоха, Луганский национальный аграрный университет on 01.12.2010 11:02.

В настоящее время значительное внимание учёных и практиков уделяется проблемам и перспективам взаимодействия банковских систем и их субъектов в условиях формирования многополярного мира. В рамках исследований рассматриваются тенденции развития, внешние и внутренние факторы, способствующие совершенствованию международного сотрудничества. Отмечено существенное влияние георынка на трансформации национальных банковских систем, содействующих обустройству посткризисного мира, выявлена взаимосвязь интернационализации экономических связей и глобализации в финансово-банковской сфере, обеспечивающей интеграционное развитие. В свою очередь, ярким проявлением финансовой глобализации является мировой экономический кризис. Практика показала, что глобализация экономики имеет противоречивый характер. Мировой финансовый и экономический кризис затронул все страны – участницы современных международных экономических отношений. Опыт трансформаций мировой экономики доказал важную роль государства и скоординированных межправительственных действий, направленных на преодоление кризисов, содействие бизнесу, разработку унифицированных регламентаций. Ключевым элементом геоэкономики является транснациональная деятельность банков-посредников, которые обеспечивают хозяйственные интересы экономических субъектов.

Украинское общество и мировой кризис

Автор: Алина Кобыляцкая, Луганский национальный аграрный университет on 01.12.2010 11:06.

Вряд ли в мировой истории найдется еще одна страна, в которой государственным строительством пытались заниматься национальные герои, хронически неспособные к этой деятельности. Обществу предлагалось строить государственную систему по устаревшим, а значит нежизнеспособным лекалам, или копировать форматы у соседей, что создавало благоприятные условиях для попадания в состав соседних государств, но никак для построения собственного. Так же мало кто обращает внимание на более широкую картину: какой будет жизнь после этих крахов? Как изменится общество, политика, экономика? Что мы должны сделать, чтобы помочь этим изменениям? И какие уроки мы извлекли из прошлых кризисов?

Основные проблемы развития регионов Украины

Автор: Екатерина Калашник, Луганский национальный аграрный университет on 01.12.2010 11:10.

Определяя особенности региональных экономик в Украине, следует исходить из разнообразия и неоднородности как их базовых характеристик, так и подходов к выбору моделей использования имеющихся ресурсов. Следовательно, целостное представление о национальных особенностях экономики регионов Украины можно сформировать лишь при системном изучении исходных условий ее развития, основных фаз и логики преобразований, а также особенностей взаимодействия между политическими центрами на национальном и региональных уровнях.

Инновационное развитие регионов в современных условиях хозяйствования

Автор: Наталья Захарова, Луганский национальный аграрный университет on 01.12.2010 11:31.

Современная экономика характеризуется динамичностью и нестабильностью процессов, происходящих в рыночных условиях. От того, насколько результативно осуществляются инновационные преобразования, зависит эффективность функционирования, как национальной экономической системы, так и ее регионов. Важным моментом инновационного развития регионов является определение и устранение проблем, которые сдерживают темпы этого развития.

Мировой финансово-экономический кризис: основные проблемы и причины возникновения

Автор: Марина Бондарева, Луганский национальный аграрный университет on 01.12.2010 12:17.

Последние несколько лет одной из наиболее актуальных проблем экономической деятельности практически каждой страны является разработка эффективных путей преодоления финансово-экономического кризиса. Именно детальное изучение и определение основных проблем и причин возникновения финансово-экономического кризиса позволило бы разрешить эту проблему и способствовало бы более эффективному использованию столь значительных денежных средств на его преодоление.

Причины, последствия и способы разрешения мирового финансового кризиса

Автор: Константин Лядский, Луганский государственный университет внутренних дел им. Э.А. Дидоренко on 30.11.2010 10:50.

В условиях глобализации присущей современной эпохе происходит вовлечение всех государств в мировое хозяйство, что предполагает их взаимодействие и взаимозависимость. Мировая экономика обладает большим потенциалом воздействия, чем экономика отдельно взятого государства. В результате противоречий возникающих в мировой экономике они неизбежно воспроизводятся и на локальном хозяйстве. Подобный сценарий взаимодействия глобальной и национальной экономик обществу приходится переживать в условиях очередного мирового финансового кризиса. Кризисом в экономике называют состояние, когда экономический рост сдерживается потому, что рынок уже насыщен товаром, и не только новое, но и прежнее количество продукции не поглощается рынком, что приводит к падению производства, росту безработицы, снижению доходов населения. Основной причиной обвального кризиса мировой экономики является перепроизводство основной мировой валюты – доллара США. С 1971 г., когда была отменена привязка доллара к золотому содержанию, обеспечивающемуся золотым запасом США, доллары стали печататься в неограниченных количествах. Покупательная способность доллара обеспечивалась не только ВВП США, но и ВВП стран всего мира, но те государства, экономики которых стали обеспечивать силу доллара, никогда не имели и не имеют контроля за объемом эмиссии доллара. Таким правом обладает только Федеральная Резервная система США, который является частным предприятием. В результате их корыстной деятельности объем долларовой массы в мире вырос многократно. США стали менять свои ничем не подкрепленные доллары на реальный товар, приходивший из-за границы, т.е. получила возможность жить, в значительной мере, за счет остального мира.

Кризис: механизмы развития и «рецепты» преодоления

Автор: Елена Скребцова, гр. 121 ЛГУВД им. Э.А. Дидеренко on 30.11.2010 12:20.

Целью данной работы является исследование понятия«кризис», анализ его форм, механизмов, причин и возможных путей преодоления.

На сегодняшний день в государстве актуальной остаётся проблема преодоления финансового кризиса. Его возникновение обусловлено различными негативными факторами. Как известно, кризис – это состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации и проблемы. Причём эти проблемы решаются долгие годы и требуют значительных усилий.

Общество и государство в условиях мирового финансового кризиса

Автор: Анна Баглай, студентка гр. 123 ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко on 28.11.2010 08:05.

Целью работы является выяснение причин мирового финансового кризиса, исследование возможных способов решения этой проблемы.

Слово «кризис» начиная с 2008 года звучит, наверное, чаще любого другого слова. Мировой финансовый кризис затронул или еще затронет практически все страны мира. Проблема мирового финансового кризиса очень актуальна в наши дни, так как кризис вносит изменения в жизни людей и обстановку в стране.

Проблеми зближення систем правового регулювання господарської діяльності

Автор: Михайло Тельпов, Луганський національний аграрний університет.

Україна проводить активну політику інтеграції в міжнародні та європейські структури, одним з базових моментів євроінтеграційної політики є наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу (ЄС).

Визначення Україною свого стратегічного курсу на інтеграцію в Європейське Співтовариство, входження в європейську правову систему, обумовлює необхідність узгодження українського законодавства з міжнародним, у зв’язку з чим особливої актуальності набуває проблема запозичення зарубіжного досвіду.

Мировой финансовый кризис и образовательная сфера

Автор: Михаил Чухрай, студент гр. 121 ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко on 26.11.2010 16:46.

На сегодняшний день мы не только наслышаны, но и в полной мере ощутили негативные проявления мирового финансового кризиса, который проявился в форме ухудшения основных экономических показателей в большинстве развитых стран, и как следствие, стал причиной глобального замедления развития экономики. Не мог затронуть кризис и сферу образования.

Экономический кризис: на что надеяться?

Автор: Юлия Фоменко, студентка гр. 121 ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко on 25.11.2010 14:45.

Слово "кризис" в 2008-2010 годах звучало, наверное, чаще любого другого экономического термина. Мировой финансовый кризис затронул или еще затронет практически все страны мира.

Я считаю, что сейчас как никогда важно владеть актуальной информацией о кризисных явлениях в экономике. Необходимо понять, как сложившуюся ситуацию можно использовать с пользой, когда и какое решение стоит принять, чтобы правильно и вовремя среагировать на те или иные изменения в работе, политике, экономике, обществе.

Мировой финансовый кризис – «болезнь» организма экономики

Автор: Алина Бондарева, студентка ст. 123 ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко on 23.11.2010 15:59.

Кризис – это состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации и проблемы, чреватые спадом в экономике, ростом безработицы, падением уровня жизни населения, значительным ростом социальной напряженности в обществе.

Если говорить простыми словами, то кризис - это тяжёлая "болезнь" организма общества, к которой привёл нездоровый образ жизни современной экономики. По моему мнению, любой системный кризис нельзя вылечить имеющейся стандартной «таблеткой», поскольку такой эффективной таблетки просто нет. Причём, применение стандартной «таблетки» ситуацию только усугубляет. Имеющимся инструментарием кризис не излечить. Нельзя тушить огонь бензином, а причину ликвидировать следствием!

Економічна криза в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання

Автор: Аліна Петренко, студентка гр. 123 ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка on 22.11.2010 16:06.

Економіка України на даному етапі свого розвитку є достатньо інтегрованою у світову економічну спільноту, в якій, як відомо, панують ринкові відносини. Всі економічні процеси, що мають місце у зарубіжних країнах, дещо пізніше, але все ж таки відбиваються на економіці нашої держави. Однією з характерних рис ринкової економіки є циклічність, тобто звичайно після піднесення наступає спад і, якщо цей спад буде занадто різким чи затяжним, він зможе спричинити серйозні наслідки для національного господарства, оскільки може перерости в серйозну економічну кризу, що і трапилось у 2008 р.

Экономико-правовые идеи развития регионов

Автор: Елизавета Прокудина, Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко on 22.11.2010 18:18.

Формирование Украиной собственной экономической политики связывается с определением главных ее направлений на основе принципов демократии, свободы предпринимательства и открытости для интеграции в мировое экономическое сообщество [1, с. 317].

Эффективная национальная экономика строится из комплекса экономических показателей всех без исключения областей, служит гарантией независимости Украинского государства. Государство должно заботиться о развитии экономически развитых областей и тех областей, экономика которых переживает период кризиса, для своевременного и действенного внедрения комплекса экономико-правовых идей, которые позволят укрепить и приумножить их экономические показатели, не допуская падения уровня их экономического развития.

Экономический кризис и кризис права

Автор: Лилия Тремполец, студентка гр. 121 ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко on 22.11.2010 13:42.

Во всех странах мира основной проблемой в настоящие время является финансовый кризис. В связи с этим актуальным является исследование сущности кризиса, а также его признаков.

Как известно, кризис – это состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации и проблемы. Эти проблемы решаются долгие годы и требуют приложения значительных усилий.

Экономика сегодня: дно кризиса или площадка перед отрывом?

Автор: Дарья Жидких, студентка гр. 123 ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко on 22.11.2010 15:51.

В наше время тема мирового финансового кризиса очень актуальна. Глобальный экономический кризис означает, что мир сталкивается с перспективой затяжного роста безработицы, усиления бедности и неравенства. Уровень занятости обычно восстанавливается лишь через несколько лет после восстановления экономики.

В некоторых странах простое восстановление прежнего уровня занятости будет недостаточным для того, чтобы эффективно содействовать созданию, возрождению экономики и достижению высокого уровня жизни населения.

История мировых финансовых кризисов

Автор: Евгения Острикова, студентка гр. 121 ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко on 22.11.2010 19:07.

Экономический кризис представляет собой характерное явление для рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью. Как известно, классический цикл общественного воспроизводства состоит из четырех фаз:

Первая фаза – кризис, когда происходит сокращение объёма производства и деловой активности, падение цен, растёт безработица и резко увеличивается количество банкротств предприятий.

Фінансова криза в Україні

Автор: Нечаєва Ельміра, студентка гр. 122 ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка on 19.11.2010 19:38.

З огляду на те, що кризи надзвичайно різноманітні як за своїми причинами, так і за проявами, не існує усталеної, прийнятої всіма точки зору щодо більшості аспектів даної проблематики. Дискусія між вченими, чиновниками і підприємцями свідчить, що вони по різному розуміють поняття кризи.

Криза – це багатоаспектна економічна категорія , система поглядів на економічну сутність якої перебуває в стані розвитку. Під кризою слід розуміти фактичний або потенційно можливий стан нестійкого функціонування системи, в якому може опинитися будь-яка з її підсистем. При цьому криза є результатом взаємодії шоків і вразливості.

Финансовый кризис в Украине: причины и пути выхода из него

Автор: Анна Алексеева, студентка гр. 123 Луганского государственного университета внутренних дел им. Э.А. Дидоренко on 17.11.2010 19:04.

Мировой финансовый кризис – это проблема, затронувшая в той или иной степени все сферы жизни людей. По этой причине резко ухудшился уровень жизни населения, увеличилось количество обанкротившихся фирм всех масштабов, безработица достигла немыслимых масштабов, в разы увеличилось число суицидов из-за потери работы, а соответственно, и неспособности финансового содержания не только себя, но и своей семьи.

Кризисные явления нашли свое проявление в каждой стране без исключения. В своей статье я хочу рассмотреть эти проблемы на примере Украины.

Почему не работают законы экономики и права?

Автор: Инга Пастушкова, Михаил Ишичкин, студенты Восточноукраинского национального университета им. В. Даля on 15.11.2010 14:32.

Целью статьи является исследование конгломерата причин, препятствующих работе законов экономики и права в полную силу.

Уже приевшимся выражением стало изречение: «закон очень хороший, но он не работает». Верхоглядный и дилетантский подход легко разрешает эту древнюю дилемму через известную дихотомию: виноват или «плохой закон» или «плохой чиновник». Но эти сентенции не приближают к главному – построению эффективной системы запуска и реализации законов.

Каждый исследователь пытается по своему найти основную, по его мнению, причину, которая не даёт возможности на практике увидеть благодатные последствия того или иного закона. Но на практике законы не работают (или работают не в полную силу) из-за переплетения причин, в которых трудно разобраться, расставить акценты и дать рекомендации к скорейшей реализации (корректировке или отмене) того или иного законодательного акта. Также может не работать (или давать сбои) сложная микросхема, если нарушено хотя бы одно соединение между её элементами. Такой технологический перенос свойств технических систем на свойства социальных систем нельзя абсолютизировать, но нельзя и недооценивать.

Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій

Автор: Дмитро Семенюк, студент Луганського національного аграрного університету on 15.11.2010 13:50.

Постановка проблеми. На селі можна виділити декілька головних проблем, які потребують негайного вирішення: це деіндустріалізація сільського господарства, житлові умови, державна підтримка села, соціальні проблеми, оплата праці та бідність та, як наслідок, демографічні проблеми.

Сучасний стан українського села, його соціально-економічної інфраструктури, культурно-побутові умови населення, рівень оплати праці вимагають здійснення невідкладних і разом з тим радикальних організаційно-економічних, техніко-технологічних, а також політично-правових державних заходів, спрямованих на докорінні зміни у розвитку сільської поселенської мережі, на цілковиту перебудову у свідомості суспільства ролі та значення сільської категорії населення як у сучасній, так і в стратегічній перспективі формування високоцивілізованої держави.

Економічна криза: ознаки та причини

Автор: Андрій Солонина, Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О.Дідоренка on 13.11.2010 10:29.

Ось уже протягом двох років ми тільки і чуємо, що фінансова криза є головною проблемою світу. Зараз ми бачимо її масштаби та руйнівні наслідки як для економічного та політичного, так і для соціального життя країн. Жодна країна не застрахована від кризи, і досвід сьогоднішньої світової кризи це лише підтверджує. Фінансова криза охопила майже всі країни світу, одних більше, інших менше. Чому Україну фінансова криза захопила більше, чим, наприклад, США чи Великобританію. Розпочнемо з аналізу поняття "фінансова криза". Це, по-перше, глибокий розлад фінансової системи держави. Криза є найскладнішою та найсуперечливішою фазою економічного циклу. З нею пов’язані руйнівні сили,а саме скорочення виробництва, масові банкрутства, безробіття, зниження життєвого рівня, наступ на соціальні завоювання, демократію, політична напруга в країні.

Проблемы трансформации хозяйственного законодательства

Автор: Лейла Абасова, Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко.

По мнению аналитиков в Украине завершается драматический период турбулентности во внутренней и внешней политике. Нестабильность, как известно, стоила стране дорого: валютный кризис 2005 года и паралич в управлении всеми сферами экономики в условиях мирового кризиса 2008-2010 гг. В связи с этим еще предстоит преодолеть послевыборный этап перестройки политических позиций и, видимо, новые выборы в Верховную Раду. Именно тогда можно будет решать серьезные экономические проблемы в стране, которая пока не использовала свои преимущества. На смену идеологизации политики и экстравагантных проектов должна прийти прагматичная политика в интересах будущего. В противном случае новая турбулентность на фоне экономического кризиса и массы нерешенных проблем могут сделать разговоры политологов и экономистов об Украине как о «нереализовавшемся» государстве вполне актуальными. По рейтингу Всемирного банка о привлекательности ведения бизнеса Украина стоит позади Гондураса, на 142-м месте из 180 стран – это довольно мрачный результат для двадцатилетия.

Экономический кризис: реалии и перспективы

Автор: Рамиле Мамедова, Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко on 05.11.2010 17:55.

Как это не печально, но кризис – это один из важнейших элементов механизма саморегулирования рыночной системы хозяйства. Он выполняет стимулирующую функцию, поскольку во время кризиса возникают побудительные мотивы к сокращению издержек производства, увелечению прибыли, обновлению капитала на новой технологической и технической основе.

Причины финансового кризиса и пути его преодоления

Автор: Леся Костив, Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко on 05.11.2010 18:22.

Целью настоящей работы является исследование предпосылок и последствий мирового финансового кризиса для общества.

Как известно, 2009 г. для большинства отечественных и зарубежных предприятий был осложнен не лучшей социально-экономической обстановкой, спровоцированной падением уровня мирового производства и потребления, обвалом фондовых рынков и банкротством крупнейших корпораций. И это далеко не все последствия разразившегося в 2008 г. мирового финансового кризиса. В таких условиях как никогда возрастает значение решительных и неотлагательных мероприятий, с помощью которых можно предотвратить попадание предприятий в «кризисную яму».

Венчурна діяльність України – рятівний круг економіки

Автор: Євген Колесніков, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля on 31.10.2010 11:34.

Все населення, у тому числі студенти, часто обговорюють сучасне економічне положення України, бо рівень життя жодної людини не може не залежить від нього. Усіх нас цікавить питання: куди ми котимося і коли усе це закінчиться? Я часто чую висловлювання: «Ніколи люди в Україні не будуть гідно жити», «Економіка розруйнована», «Усе, що було нажито непосильною працею, згинуло». Загинуло не все, а те що загинуло, то туди йому й дорога. Моя робота націлена на створення нового, інноваційного та ефективного. Кажуть, що економіка зруйнована… Ні! Економіка – це по-перше система, а будь-яка система працює за принципом повторення, циклічності, тобто на даному етапі ми просто знаходимося на «дні» цієї синусоїди та накопичуємо потужність для вибуху економічного зростання, не більше. Що стосовно гідності життя українського населення: вже давно закінчились часи, коли всім необхідним нас забезпечувала Земля-матінка. На допомогу їй в бійці з нашими багаточисельними потребами прийшла економіка. Усе перехрещується на цій системі, яка може забезпечити нас усім необхідним. А якщо система працює, то і середньозважений дурень на чолі не сильно пошкодить, якщо система не працює, то і середньозважений розумник на чолі сильно не допоможе. Тому потрібно збалансовано розвивати цю сукупність елементів під назвою економіка, незалежно від напрямку політики тієї, чи іншої правлячої партії.

Кризисные явления в экономике: причины и закономерности

Автор: Диана Полякова, Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко on 29.10.2010 15:10.

Как известно, кризис – это состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего проявляются порой непредсказуемые ситуации и возникают новые проблемы. Нынешний мировой финансовый кризис 2008 г. подводит черту под теоретическим и практическим состоянием экономической науки. Он войдёт в историю, как пример попирания экономических законов и небрежного подхода к экономическим процессам.

Глубина мирового финансового кризиса недооценивается из-за игнорирования его фундаментальной причины, а именно как таковой исчерпанности и неадекватности современной экономическим реалиям модели глобального развития. Ещё после окончания «холодной войны» Запад «перекроил» мир в интересах своих корпораций, лишив свыше половины человечества возможности для нормального развития. Это вызвало всеобщую напряжённость, но самое главное – ограничило сбыт товаров развитых стран. В результате этого в полной мере проявился кризис перепроизводства. Это и есть основная и единственная причина обвального кризиса мировой экономики, «родиной» которого стали США, и основной резервной валюты – доллара США.

Діагностика інтелектуального капіталу підприємства як інструмента підвищення конкурентоспроможності

Автор: Ольга Травіна, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля on 31.10.2010 07:31.

В умовах постіндустріального розвитку економіки, який зумовлює поступову інтелектуалізацію національної системи обліку, поява нових термінів: «інтелектуальний капітал», «інтелектуальні ресурси» призвела до виникнення проблем їх оцінки та нормативних аспектів їх відображення. Про це свідчать дослідження таких науковців, як Голов С., Бутинець Ф., Грінько А., Завгородній В., Нидлз Б., Уолл Н. та інші. В наукових працях все більше наголошується на необхідності спрямувати зусилля на вивченні інтелектуальних ресурсів, процесів їх відтворення,методичного забезпечення їх обліку, що є фактором підвищення конкурентоспроможності підприємств, а тому й цілого регіону.

Регион как объект социально-экономического анализа

Автор: Павел Кудынцев, Марийский государственный технический университет on 28.10.2010 05:35.

В течение последних десятилетий активно идет процесс передачи доли суверенитету на сверхгосударственный и субнациональный уровни. Это происходит, с одной стороны, под воздействием интернационализации, с другой стороны, благодаря локализации общественной жизни. Информационные, финансовые и другие процессы, вызванные планетарной глобализацией и региональной интеграцией, сокращают возможности национальных правительств по контролю над внутригосударственной экономической ситуацией. Глобализация ограничивает роль государства «сверху» тем, что наднациональные и международные негосударственные организации активно влияют на принятие законов, сами выполняют функции социальной защиты. В то же время такая ограничивающая роль усиливается и «снизу» благодаря тому, что регионы Европейского Союза не только взяли на себя функции по обслуживанию населения, но и все больше решают задачи социально-экономического развития, реализуют масштабные проекты, производят свои местные правила. «Локализация» или «регионализация» общественной жизни проявляется в росте активности региональных и местных властей, расширении личного участия граждан в принятии решений.

Финансовый кризис на предприятии: факторы возникновения и механизмы предупреждения

Автор: Татьяна Анохина, Орловский государственный технический университет on 28.10.2010 05:34.

Цель статьи заключается в том, чтобы детально раскрыть содержание финансового кризиса на предприятии, указать возможные симптомы и факторы его возникновения и систематизировать основные методы диагностики финансового состояния для предупреждения возникновения кризиса.

Ввиду тяжелых общеэкономических условий в нашем государстве на современном этапе развития, вызванных, помимо всего прочего, негативным влиянием мирового финансового кризиса, достаточно большая часть отечественных предприятий имеют проблемы с платежеспособностью, некоторые из них стоят на грани банкротства, а значительное количество уже обанкротилось. Поэтому именно сегодня растет актуальность данной темы, а именно исследование диагностики финансового кризиса на предприятии.

Экономические и этические инструменты преодоления коррупции

Автор: Артем Алексеев, студент ВНУ им. Даля, Руслан Галгаш, к.э.н., доцент ВНУ им. Даля on 26.10.2010 15:54.

«…кипеть в смоле.

В тех, кто высунется, черти

вонзают багры…»[1]

Согласно Данте Алигьери,

коррупционерам достается

8-й, предпоследний круг ада

Введение. Согласно макроэкономическим и политэкономическим исследованиям, коррупция является крупнейшим препятствием к экономическому росту и развитию, способным поставить под угрозу любые преобразования в любой стране [2,3]. Украина не единственная страна, столкнувшаяся с проблемой злоупотребления своими должностными полномочиями со стороны должностных лиц. Проблема коррупции имеет такую длительную историю, как история существования института государства. При этом в мировой практике сегодня существуют и примеры успешной борьбы с коррупцией.

Економічна криза в Україні та шляхи її подолання на підставі формування інноваційної моделі розвитку держави

Автор: Марина Устименко, студентка Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко on 26.10.2010 15:38.

На сьогодні в нашій країні різко постало питання економічної кризи та її негативних наслідків для економіки. Україна як незалежна держава повинна мати й реалізувати ту економічну політику, яка поряд із захистом її державних інтересів приведе до суттєвого зростання життєвого рівня населення. На відміну від багатьох прийнятих раніше програм, законів тощо, ці засади повинні враховувати особливості перехідної економіки і співвідношення державного регулювання та ринкового саморегулювання економіки, повинно базуватися на стратегії поширення прогресивних реформ, лібералізації зовнішньо економічної діяльності. Ці засади мають на меті розробку шляхів усунення руйнівної ролі невдалої, побудованої на основі монетарної політики, грошово-фінансової системи, яка буде адекватною перехідному етапу розвитку економіки нашої держави. Положення цих засад потрібно враховувати не тільки під час формування внутрішньої політики, програм діяльності урядів, а й під час зміни грошово-фінансової системи, формування законів, які визначали б і зовнішньоекономічну діяльність.

Проблемы самоопределения регионов

Автор: Мироедов Александр, Казахский национальный университет им. аль-Фараби on 27.10.2010 11:04.

Понятие «регион» является родовым для большого количества наук: географии, экономики, регионалистики, и других, которые связаны с пространственным и территориальным аспектом исследований. Этим понятием в разные времена занимались известные историки и мыслители древнего мира, такие как Геродот, Полибий, Парменид, Аристотель, Платон, Цицерон и др., позднее исследование указанных аспектов было продолжено Ж. Боденом, А. Монтескье, Й.Г. Герде, К. Рихтер. Большое внимание к влиянию естественных и географических факторов на особенности хозяйственного и политического развития России и ее отдельных регионов уделяли В.И. Вернадский, М.М. Кармазин, В.М. Татищев, Б.М. Чичерин, С.М. Соловьев, Л.И. Мечников и пр. Но все эти исследования так и не дали полного определения понятия «регион», «территория». Именно поэтому этот вопрос является актуальном и в наше время.

Региональные аспекты инвестиционной деятельности

Автор: Марина Лопатникова, Дальневосточный государственный университет путей сообщения on 27.10.2010 11:08.

В настоящее время проблема активизации инвестиционной деятельности достаточно широко освещена в научных статьях, монографиях и прочих публикациях. Общая позиция авторов сводится к совершенно справедливому, на наш взгляд, аргументу: инвестиционный процесс, как и переход экономики к новому качественному состоянию в целом нуждается в четкой, но гибкой программе и непосредственной государственной регуляции. Это нашло отображение в трудах таких ученых-экономистов, как И. Бланк, В.В. Бочаров, А.С. Музиченко, О.Д. Данилов и пр.

Мировой финансовый кризис: причины и пути преодоления

Автор: Галина Данильева, студентка Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко on 26.10.2010 15:29.

Мировой финансовый кризис – одна из самых серьезных проблем на современном этапе, которая волнует все человечество. Нельзя не согласиться с тем, что эта беда коснулась практически каждого из нас. Уменьшение прибыли, потеря места работы, рост цен, задержки выплаты заработной платы, стипендии, пенсии, безработица… Люди просто в панике! Слово «кризис» звучит повсюду. В газетах можно прочесть ужасающие заметки о том, что какой-то предприниматель покончил жизнь самоубийством, так как не мог прокормить свою семью… К сожалению, такие случаи нередки. Учитывая вышесказанное, актуальным является изучение причин мирового финансового кризиса путей его преодоления в нашей стране.

Какова же история и причины такого негативного явления, как кризис?

Руна