Шляхи вирішення проблеми утилізації відходів Перевальського району

on 03 Февраль 2011.

Проблема утилізації побутових або промислових відходів на території Перевальського району, а також усієї країни в цілому є актуальною проблемою сьогодення і її розв'язання носить невідкладний характер, тому що ця проблема призводить до масового забруднення природного середовища, що спричиняє негативні наслідки не тільки для оточуючої нас природи, а також безпосередньо для людини, бо природа є невід’ємною складовою нашого життя і від її нормального стану залежить наше здоров’є і здоров’є наших дітей, а здоров’є – найголовніше у нашому житті.

Метою цієї роботи є дослідження екологічної обстановки у даному регіоні, а конкретніше актуальну у нас час проблему утилізації відходів, та надати варіанти вирішення питань щодо даної проблеми.

Зазначену проблему вивчали такі вчені, як Джигирей B.C., Білявський Г.О., Голубець М.А., Кучерявий В.П. та інші, але в їх працях недостатньо приділяється уваги щодо даного питання.

У наш час людина є основним чинником погіршення стану навколишнього середовища, зокрема під впливом господарської діяльності людини відбуваються зміни природних складових ландшафтів. Отже, аналізуючи господарську діяльність людини, можна виділити основні чинники негативного впливу на стан навколишнього середовища:

  • землеробська діяльність людини;
  • робота промислових підприємств;
  • видобування і виробництво будівельних матеріалів;
  • діяльність комунального господарства;
  • спорудження гідровузлів та каналів, меліоративних і осушувальних систем тощо.

Комунальне господарство один із чинників, що впливає не тільки на стан довкілля, але й на здоров'я людей. В економічно розвинутих країнах застосовуються технології комплексної переробки відходів, що не тільки зменшує негативний вплив на довкілля, а і дає економічний прибуток і змогу зберігати цінні природні ресурси.

Сьогодні на території нашої країни досі виникає проблема із знищенням побутових відходів. Найпоширенішим методом переробки побутових відходів залишається спалювання, в наслідок чого повітря забруднюється шкідливими речовинами.

За матеріалами Державного управління екології та природних ресурсів в Луганській області екологічна ситуація, яка склалася в Луганській області та в Перевальському районі, в цілому, залишається напруженою [1].

Одним із найбільш значних факторів забруднення довкілля є токсичні відходи. Величезні обсяги накопичень промислових токсичних відходів, реальна небезпека, яку несуть вони собою для населення і навколишнього природного середовища. Основними причинами утворення токсичних відходів є виробництво металургійних та гірнично-видобувних підприємств. І в нашому районі ця проблема є однією із основних.

Дуже гострою в області є проблема утилізації побутових відходів, обсяги утворення яких щорічно зростають. Сміттєпереробних та сміттєспалювальних заводів на території області не має. Усі утворені побутові відходи вивозяться на звалища. На території області налічується близько 100 полігонів твердих побутових відходів, але більшість існуючих полігонів не відповідає вимогам санітарних норм.

Полігон твердих побутових відходів у передмісті м. Алчевська є єдиним місцем розташування побутових відходів Перевальського району. Полігон введений в експлуатацію в 1965 році та містить 2,3 млн. т. твердих побутових відходів, накопичених протягом 46 років. Щорічно на полігон вивозиться 450 - 600 тис. куб. м твердих побутових відходів, і в даний час він заповнений на 85% [2].

Дослідження показали, що сьогодні сміття стало набагато більше ніж 10 років тому назад. Та й зміст його сильно змінився – якщо люди зараз спостерігають бляшанки, склянки, пакети, то раніше за радянські часи в місцевому смітті виділялась органіка. Сьогодні основна частина сміття – пластмаса, полімери, пластикові пляшки, одноразові стаканчики. За оцінкою італійської організації з охорони навколишнього середовища вік розкладання скляної пляшки 1000 років, паперу – 3 місяця, цигаркового недопалку – 5 років, поліетиленового пакету – від 10 до 20 років, нейлонових виробів - від 30 до 40 років, металевих баночок – 500 років, полістиролу – 1000 років [3] ...

Вивіз сміття в нашому районі та місті – це теж велика проблема. На сторінках місцевої газети "РІО" м. Алчевська неодноразово розглядається це актуальне питання. Систематична перевірка за дотримуванням й виконанням заходів по уникненню забруднення оточуючої середи проводиться районною екологічною інспекцією.

На Україні діє Закон "Про відходи", який визначає правові, організаційні та економічні основи діяльності, пов'язані з застереженням чи зменшенням об'ємів виникнення відходів, їх збором і обробкою, видаленням. В даному Законі вказано, що відходи – це будь-які речовини, матеріали, предмети, які утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання в місці виникнення, і від яких власник відмовляється. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з виникненням, збиранням, переробкою, зберіганням відходів, які утворилися на території Україні [4].

Накопичення побутових відходів у містах та селищах стає серйозною загрозою екологічній безпеці населених пунктів, санітарно-епідеміологічному становищу Перевальського району.

Наша місцева влада вважає, що іншого місця складування на сьогодні не має, тому як альтернативне рішення цей полігон буде працювати ще, але не більше 5-х років. Так, керуючись ст.ст. 16 і 19 Конституції України, ст. 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та, Положенням "Про державне управління екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі", затвердженого наказом № 302/4823 із змінами і доповненнями, екологічною інспекцією по Перевальському району була проведена перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства ТОВ "Стаханівське комунальне підприємство" полігону побутових відходів.

В результаті перевірки встановлено, що не дотримується технологія проведення робіт на полігоні у відповідності до природоохоронних норм зберігання відходів. На полігон надходять відходи 4 класу небезпеки. Згідно візуальних спостережень полігон заповнений на 80%. В Україні діє два сміттєспалювальних заводів – у Києві та Дніпропетровську, тому значна частина відходів вивозиться на звалища. По всій Україні їх нараховане близько 2850 [5].

Стаття 16 Конституції України встановила, що забезпечення і підтримка екологічної рівноваги на території України, є обов'язком держави. Реалізація даної функції державою здійснюється через управління природокористування і охорони довкілля, через групи державних органів [6].

Охорона навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини є невід'ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку України. Питання охорони довкілля стають все більше актуальними. Тому в Луганській області і в Перевальсьому районі систематично проводяться заходи з охорони навколишнього природного середовища, збереженню екологічного благополуччя та підвищення рівня екологічної безпеки.

Виходячи з вищевикладеного можна дійти висновку, що дана проблема утилізації відходів потребує негайного вирішення, бо якщо не замислитися щодо цієї проблеми зараз, то у недалекому майбутньому наші міста можуть перетворитися на суцільні смітники. Для цього слід вжити ряд заходів, а саме: побудувати на території Луганській області сміттєпереробний завод європейського рівня, що призведе до зникнення таких пережитків минулого як сміттєзвалища. Також цей крок дозволить зекономити кошти, які зараз йдуть на утримання цих звалищ та отримати прибуток з них, бо у розвинених країнах, таких як Китай, Німеччина, Швеція переробка сміття давно переросла з проблеми у прибутковий бізнес. Але бюджет України не дозволяє самостійно зробити цей крок у майбутнє, тому нам не обійтись без закордонних інвесторів.

Отже, якщо ми не переймемо досвід більш розвинених країн Європи, а залишимося з таким пережитком радянської епохи як сміттєзвалища, то у майбутньому наша країна може стати суцільним сміттєзвалищем Європи.

Список використаних джерел

1. Качинський А.Б., Хміль Г.А. Екологічна безпека України: аналіз, оцінка та державна політика. - К.: НІСД, 2005. С. 76.

2. Газеата "РІО": 16 видання /под. ред. К.Л. Иванченко/, №1254: - Алчевськ "РІО", 2010. С. 4-5.

3. Дьякова О.М., Михалюк Н.С. Проблемы утилизации отходов производства и потребления в промышленно развитых районах / 3-й Международный конгресс по управлению отходами ВэйстТэк-2003. Материалы конгресса. - Москва, 3-6 июня 2003. С. 165.

4. Закон України "Про выдходи" № 1264-ХІІ від 25.06.93.

5. Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Либідь, 2007.

6. Конституція України. – Х.: ООО "Одісей", 2009. – 64 с.

Науковий керівник – Волкова Г.І., заступник начальника кафедри економико-правових дисциплин ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка

Ця робота представлена на конкурс науков их робіт студентів „Экология и право: теория и практика”, який проводиться на кафедрі економіко-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Финансовый анализ коммерческой организации

Основная часть

Примеры и стоимость разделов здесь

Раздел 1. Общая характеристика показателей бухгалтерского баланса компании.

Раздел 2. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса компании.

Раздел 3. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса компании.

Раздел 4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса компании.

Раздел 5. Анализ платежеспособности компании.

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании.

Раздел 7. Анализ финансовых результатов.

Раздел 8. Анализ деловой активности компании.

Раздел 9. Анализ рентабельности работы компании.

Раздел 10. Анализ удовлетворительности структуры баланса.

Раздел 11. Анализ вероятности банкротства с помощью зарубежных моделей.

Раздел 12. Анализ вероятности банкротства с помощью отечественных моделей.

Дополнительные разделы

Примеры и стоимость разделов здесь

Раздел 13. Анализ технико-экономических показателей

Раздел 14. Оптимизация баланса с точки зрения платежеспособности и финансовой устойчивости

Раздел 15. Анализ денежных потоков компании с помощью прямого метода

Раздел 16. Анализ денежных потоков компании с помощью косвенного и коэффициентного метода

Раздел 17. Анализ наличия и состояния основных средств

Раздел 18. Анализ движения и структуры основных средств

Раздел 19. Анализ эффективности использования основных средств

Раздел 20. Анализ наличия, динамики и структуры оборотных активов

Раздел 21. Анализ эффективности использования оборотных активов

Раздел 22. Анализ динамики, структуры и источников финансирования запасов

Раздел 23. Анализ эффективности использования запасов

Раздел 24. Анализ дебиторской задолженности

Раздел 25. Анализ кредиторской задолженности

Раздел 26. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности

Раздел 27. Анализ безубыточности

Получить консультацию, заказать анализ или задать интересующие Вас вопросы можно
здесь.